Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Green White Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Lusówko 62-080, ul. Otowska 15B, 
e-mail: kontakt@greenwhite.pl 

Dane są przetwarzane w celu nawiązaniu relacji biznesowych, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Green White Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Green White Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. B oraz lit. c RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Green White Polska Sp. z o.o.
realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz biurom rachunkowym. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez
okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.